מגע אש

מגע אש

אלו ראשי תיבות של סדר הברכות שיש לברך על האוכלמ - המוציא / מזונות ג - גפן ע - עץ א - אדמה ש - שהכלברכת המוציא פוטרת כל מאכל הנאכל בסעודהיש שאומרים ש :
  • בורא מיני מזונות : סגולה לפרנסה
  • בורא פרי הגפן : סגולה לשידוך ("ענבי הגפן בענבי הגפן")
  • בורא פרי העץ : סגולה לפרי בטן
  • בורא פרי האדמה : סגולה לבריאות, משום שאדם נוצר מאדמה
  • שהכל : סגולה לכל יתר הצרכים.
הסדר מופיע בגמרא ובהלכות ברכות. הוא מבוסס על כך, שככל שהברכה ספציפית יותר היא חשובה יותר. מלבד מזונות שיש לה חשיבות מיוחדת כמו בלחם. לדוגמא, שהכל כולל הכל. האדמה כוללת פרי האדמה וגם העץ היוצא מהאדמה, העץ זה כבר יותר ספציפי רק לפירות העץ. גפן זה עוד יותר ספציפי רק ליין. 

ברכות הנהנין

ברכות הנהנין

לחם קטשופ,חיוךברכות הנהנין הם ברכות שאדם מברך על מאכל ומשקה
אסור לאדם להנות מן העולם הזה בלא ברכה.
"קודש הלולים" מלמד שטעונים ברכה לפניהם ולאחריהם, מכאן אמר רבי עקיבא אסור לאדם שיטעום כלום לפני שיברך (ברכות ל"ה.)
כל המאכלים שאדם אוכל או שותה מברך לפניהם ולאחריהם, חוץ ממאכלים הבאים בתוך הסעודה. יין ופירות מברך עליהם גם בתוך הסעודה, מפני שחשובים הם כמאכל לעצמם. מברכים על הריח לפניו ולא לאחריו.הברכות הראשונות הן: המוציא, מזונות, הגפן, העץ, האדמה, שהכל ובשמים הברכות האחרונות הן: ברכת הזימון וברכת המזון על המחיה, על הגפן, על פרי העץ בורא נפשות רבות. ברכת המוציא על פת מחמשת מיני דגן: חטים, שעורים, כוסמים, שבולת שועל ושיפון, מברך לפניו: ברוך אתה ה' אמ"ה המוציא לחם מן הארץ. צריך ליטול ידיו לפני האכילה, לברך "על נטילת ידים", לברך ברכת המוציא, ולאחר האכילה לברך ברכת המזון. ברכת המוציא פוטרת כל מאכל ומשקה הנאכלים בסעודה, והם נחשבים כבאים מחמת הסעודה. רק על היין צריך לברך בורא פרי הגפן ועל הפירות בורא פרי העץ, מפני שהם מאכלים חשובים וקובעים ברכה לעצמם.בורא מיני מזונות חמשת מיני דגן שעשה מהם תבשיל, ואכלם בלי פת, מברך לפניהם "בורא מיני מזונות" (ברכות ל"ט, או"ח סי' ר"ח ב). ואם עשה מחמשת המינים לישת סופגנין, או עונות אפויות בחלב או מי פירות מברכים עליהם "בורא מיני מזונות". חמשת המינים שנאפו כלחם, ונתן אותו במחבת וטיגן בשמן או בדבש, או כל מעשי רקיקים ולביבות מחמשת המינים, מברכים עליהם "בורא מיני מזונות".בורא פרי העץ על פירות האילן מברך בורא פרי העץ. אם טעה ובירך עליהם בורא פרי האדמה יצא (ברכות מ'.). הפירות הנאכלים חיים ומבושלים, כגון תפוחים ואגסים, מברך עליהם "בורא פרי העץ" אם אוכלם חיים או מבושלים. אם אין דרך לאכלם חיים אלא מבושלים, אם אכלם כשהם חיים מברך עליהם שהכל, וכשהם מבושלים מברך עליהם בורא פרי העץ (או"ח סי' ר"ב ד).בורא פרי האדמה על פירות הארץ מברך בורא פרי האדמה. ירקות וקטניות, אם נאכלים חיים ומבושלים, מברך עליהם בורא פרי האדמה. ואם הם טובים יותר כשהם מבושלים - כשהם חיים מברך עליהם שהכל, ומבושלים - בורא פרי האדמה (או"ח סי' ר"ג ד).שהכל נהיה בדברו על כל משקה חוץ מן היין מברך "שהכל נהיה בדברו". אם שתה מים כדי לבלוע מאכל שנתקע בגרונו – אינו מברך.
דבש הזב מהתמרים מברך עליו שהכל. משקים היוצאים מפירות, חוץ מזיתים וענבים, מברך עליהם שהכל. פירות וירקות שדרך לאכלם מבושלים, אם אכלם חיים מברך שהכל. ואם דרך לאכלם חיים ואכלם מבושלים - מברך שהכל. דבר שאין גידולו מן הארץ, כגון בשר דגים ביצים חלב וגבינה, ופירות הגדלים על אילני סרק - מברך שהכל (או-ח סי' ר"ג ד). מאכל או משקה שאינו יודע ברכתו, יוצא אם מברך עליו שהכל (ברכות מ'.).
בורא פרי הגפן על היין מברך בורא פרי הגפן, והברכה פוטרת ברכות כל שאר משקים ומים. יין שבא בתוך הסעודה צריך לברך עליו בפני עצמו. יין קונדיטין שמעורב בו תבלין ויש בו טעם יין, מברכים עליו בורא פרי הגפן.בורא מיני בשמים על ריח טוב שיש לו הנאה ממנו צריך לברך לפני שיריח בו. אם הריח יוצא מעץ, כמו הדס, מברך בורא עצי בשמים. ואם הוא ריח טוב מעשבים ופרחים כמו ורד, מברך בורא עשבי בשמים. ואם הוא לא זה ולא זה כגון המוסק, מברך בורא מיני בשמים (עי' ברכות מ"ג:). אם בירך על של עץ עשבי בשמים או על עשבים עצי בשמים לא יצא. אבל אם בירך על כולם בורא מיני בשמים יצא. לכן נוהגים לברך על כל המינים "בורא מיני בשמים". בהבדלה מוצאי שבת ויום הכיפורים, אשכנזים נוהגים לברך "בורא מיני בשמים", וספרדם מברכים את הברכה הראויה על הבושם: עצי בשמים או עשבי בשמים.בורא נפשות רבות היא הברכה האחרונה על כל המשקים שמברך לפניהם שהכל, ועל כל פרי האדמה, ועל הפירות חוץ מחמשת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל: גפן תאנה רימון זית ותמרה, נוסח הברכה הוא:
ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שבראת, להחיות בהם נפש כל חי, ברוך חי העולמים.
הגאון מווילנא הסכים עם קצת הפוסקים שאמרו לחתום הברכה בשם ולומר ברוך אתה ה' חי העולמים שכן הגירסה בירושלמי (ברכות פ"ו), אך מנהגנו שלא לחתום בשם, כי חי העולמים הוא כינוי לשם, וספק ברכות להקל.פירוש הברכה, שברא הנפשות, וגם הדברים שבלעדיהם אי אפשר להתקיים: "חסרונם", וגם דברים שאינם הכרחיים אלא להתענג בהם: "להחיות בהם נפש כל חי" על כל אלה אנו מברכים אותך (קיצור שלחן ערוך סי' נ"א סעיף י"א).על המחיה ועל הכלכלה ברכה אחרונה למיני מזונות, היא ברכה מעין שלוש (ברכות ל"ט), כי נכלל בה מעין שלוש הברכות של ברכת המזון: על המחיה ועל הכלכלה - מעין ברכת הזן, על ארץ חמדה טובה - מעין ברכת הארץ, רחם ה' אלהינו - מעין ברכת בונה ירושלם. ואע"פ שיש בה גם כן כי אתה ה' טוב ומטיב לכל, כנגד ברכת הטוב והמטיב, לא חשבוה, מפני שהיא מדרבנן, ועיקר ברכת המזון כולל רק שלוש ברכות מדאורייתא.יש אומרים ש"כי אתה ה' טוב ומטיב לכל" נתקן מתחילה רק לברכת היין שהיא על הגפן ועל פרי הגפן, והיא כנגד ברכת הטוב והמטיב שאומרים על שינוי היין (ברכות נ"ט:), ואחר כך נהגו לומר זה הנוסח גם על מיני מזונות ועל פירות.ברכת על המחיה מובאת בגמרא (ברכות מ"ד.) וברמב"ם (הל' ברכות סוף פרק ג) ויש בה שינויים בסדורים. הברכה נחלקת לשלושה חלקים: על היין מברכים לאחריו "על הגפן ועל פרי הגפן ועל תנובת השדה" וכו'. על פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל מחמשת המינים ענבים תאנים זיתים תמרים ורימונים "על העץ ועל פרי העץ ועל תנובת השדה" וכו'. על מעשה קדרה מחמשת מיני דגן "על המחיה ועל הכלכלה ועל תנובת השדה" וכו'. וחותם: ונודה לך על הארץ (על היין) ועל פרי הגפן ברוך אתה ה' על הארץ ועל פרי הגפן [בארץ ישראל: פרי גפנה]; (על פרי העץ) ועל הפירות: ברוך אתה ה' על הארץ ועל הפירות [בארץ ישראל: פירותיה]; (על מעשה קדירה) ועל המחיה ברוך אתה ה' על הארץ ועל המחיה. אם אכל כמה מינים, מברך את הברכה המתאימה לכל המינים.

Birkat Hamazon

Birkat Hamazon

, ברכת המזון, Birchas Hamazon, Prayer After Meals (Bentchen) / Grace, Blessing After Meals. Visit Tefillos.com to say Birchas Hamazon ...

Birkat Hamazon or Birkat Hammazon (Hebrew: ברכת המזון; trans. Blessing on Nourishment), known in English as the Grace After Meals (Yiddish: בענטשן‎; translit. bentshn or "to bless", Yinglish: Benching), is a set of Hebrew blessings that Jewish Halakha("collective body of Jewish religious laws") prescribes following a meal that includes at least a ke-zayit (olive sized) piece of bread or matzoh made from one or all of wheat, barley, rye, oats, spelt. It is a mitzvah de-'oraita (Aramaic: דאורייתא), that is written in the Torah (Deuteronomy 8:10). It is a matter of rabbinic dispute whether birkat hamazon must be said after eating certain other bread-like foods such as pizza.[4]

Birkat hamazon is typically read to oneself after ordinary meals and often sung aloud on special occasions such as the Shabbat and festivals. The blessing can be found in almost all prayerbooks and is often printed in a variety of artistic styles in a small booklet called a birchon (or birkon, ברכון) in Hebrew or bencher (or bentcher) in Yiddish. The length of the different Birkat hamazon can vary considerably, from benching under half a minute to more than 5 minutes

Grace After Meals Transliteration

Ba-ruch a-tah A-do-nai, E-lo-hei-nu Me-lech Ha-o-lam, Ha-zan et ha-o-lam ku-lo, b'tu-vo, b'chein b'che-sed uv-ra-cha-mim, hu no-tein le-chem l'chawl ba-sar, ki l'o-lam chas-do. Uv-tu-vo ha-ga-dol i-ma-nu, ta-mid lo cha-seir la-nu, v'al yech-sar la-nu, ma-zon l'o-lam va-ed. Ba-a-vur sh'mo ha-ga-dol, ki hu Eil zan um-far-neis la-kol, u-mei-tiv la-kol, u-mei-chin ma-zon l'chawl b'ri-yo-tav a-sher ba-ra. Ka-a-mur: Po-tei-ach et ya-de-cha, u-mas-bi-a l'chawl chai ra-tson. Ba-ruch a-tah A-do-nai, ha-zan et ha-kol. (A-mein. )

The second benediction is traditionally attributed to Joshua. It is said in appreciation for the Land of Israel:

No-deh l'cha A-do-nai E-lo-hei-nu, al she-hin-chal-ta la-a-vo-tei-nu e-rets chem-dah to-vah ur-cha-vah. V'al she-ho-tsei-ta-nu A-do-nai E-lo-hei-nu mei-e-rets mits-ra-yim, uf-di-ta-nu mi-beit a-va-dim, v'al b'ri-t'cha she-cha-tam-ta biv-sa-rei-nu, v'al to-ra-t'cha she-li-mad-ta-nu, v'al chu-ke-cha she-ho-da-ta-nu, v'al chai-yim chein va-che-sed she-cho-nan-ta-nu, v'al a-chi-lat ma-zon sha-a-tah zan um-far-neis o-ta-nu ta-mid, b'chawl yom uv-chawl eit uv-chawl sha-ah.

On Chanukah and on Purim, an extra paragraph is inserted here.

V'al ha-kol A-do-nai E-lo-hei-nu a-nach-nu mo-dim lach, um-va-r'chim o-tach, yit-ba-reich shim-cha b'fi kawl chai ta-mid l'o-lam va-ed. Ka-ka-tuv: v'a-chal-ta v'sa-va-ta, u-vei-rach-ta et A-do-nai E-lo-he-cha, al ha-a-rets ha-to-vah a-sher na-tan lach. Ba-ruch a-tah A-do-nai, al ha-a-rets v'al ha-ma-zon. ( A-mein. )

The third benediction is traditionally attributed to King David, with later modifications attributed to King Solomon. It is said in appreciation for Jerusalem and the Temple:

Ra-cheim A-do-nai E-lo-hei-nu al Yis-ra-eil a-me-cha, v'al Y'ru-sha-la-yim i-re-cha, v'al Tsi-yon mish-kan k'vo-de-cha, v'al mal-chut beit Da-vid m'shi-che-cha, v'al ha-ba-yit ha-ga-dol v'ha-ka-dosh she-nik-ra shim-cha a-lav. E-lo-hei-nu A-vi-nu r'ei-nu (on Shabbat and festivals substitute: ro-ei-nu) zo-nei-nu par-n'sei-nu v'chal-k'lei-nu v'har-vi-chei-nu, v'har-vach la-nu A-do-nai E-lo-hei-nu m'hei-rah mi-kawl tsa-ro-tei-nu. V'na al tats-ri-chei-nu A-do-nai E-lo-hei-nu, lo li-dei ma-t'nat ba-sar v'dam, v'lo li-dei hal-va-a-tam, ki im l'ya-d'cha ha-m'lei-ah ha-p'tu-chah ha-k'do-shah v'ha-r'cha-vah, she-lo nei-vosh v'lo ni-ka-leim l'o-lam va-ed.

On Shabbat insert: R'tsei v'ha-cha-li-tsei-nu A-do-nai E-lo-hei-nu b'mits-vo-te-cha, uv-mits-vat yom ha-sh'vi-i ha-sha-bat ha-ga-dol v'ha-ka-dosh ha-zeh, ki yom zeh ga-dol v'ka-dosh hu l'fa-ne-cha, lish-bawt bo v'la-nu-ach bo b'a-ha-vah k'mits-vat r'tso-ne-cha, u-vir-tso-n'cha ha-ni-ach la-nu A-do-nai E-lo-hei-nu, she-lo t'hei tsa-rah v'ya-gon va-a-na-chah b'yom m'nu-cha-tei-nu, v'har-ei-nu A-do-nai E-lo-hei-nu b'ne-che-mat Tsi-yon i-re-cha, uv-vin-yan Y'ru-sha-la-yim ir kawd-she-cha, ki a-tah hu ba-al ha-y'shu-ot u-va-al ha-ne-cha-mot.

An extra paragraph is inserted here on Rosh Chodesh, festivals, and Rosh Hashanah.

Uv-nei Y'ru-sha-la-yim ir ha-ko-desh bim-hei-rah v'ya-mei-nu. Ba-ruch a-tah A-do-nai, bo-nei b'ra-cha-mav Y'ru-sha-la-yim. A-mein. ( A-mein. )

Ba-ruch a-tah A-do-nai, E-lo-hei-nu Me-lech Ha-o-lam, ha-Eil a-vi-nu mal-kei-nu a-di-rei-nu bor-ei-nu go-a-lei-nu yots-rei-nu k'do-shei-nu k'dosh Ya-a-kov, ro-ei-nu, ro-ei Yis-ra-eil, ha-me-lech ha-tov v'ha-mei-tiv la-kol, b'chawl yom va-yom hu hei-tiv la-nu, hu mei-tiv la-nu, hu yei-tiv la-nu. Hu g'ma-la-nu, hu gom-lei-nu, hu yig-m'lei-nu la-ad, l'chein ul-che-sed ul-ra-cha-mim ul-re-vach, ha-tsa-lah v'hats-la-chah, b'ra-cha vi-shu-ah, ne-cha-mah par-na-sah v'chal-ka-lah, v'ra-cha-mim v'chai-yim v'sha-lom v'chawl tov, u-mi-kawl tuv l'o-lam al y'chas-rei-nu.

Ha-ra-cha-man, hu yim-loch a-lei-nu l'o-lam va-ed.

Ha-ra-cha-man, hu yit-ba-reich ba-sha-ma-yim u-va-a-rets.

Ha-ra-cha-man, hu yish-ta-bach l'dor do-rim, v'yit-pa-eir ba-nu la-ad ul-nei-tsach n'tsa-chim, v'yit-ha-dar ba-nu la-ad ul-ol-mei o-la-mim.

Ha-ra-cha-man, hu y'far-n'sei-nu b'cha-vod.

Ha-ra-cha-man, hu yish-bor ol hago-yim mei-al tsa-va-rei-nu, v'hu yo-li-chei-nu ko-m'mi-yut l'ar-tsei-nu.

Ha-ra-cha-man, hu yish-lach b'ra-chah m'ru-bah b'-va-yit zeh, v'al shul-chan zeh she-a-chal-nu a-lav.

Ha-ra-cha-man, hu yish-lach la-nu et Ei-li-ya-hu ha-na-vi, za-chur la-tov, vi-va-ser la-nu b'so-rot to-vot, y'shu-ot v'ne-cha-mot.

Ha-ra-cha-man, hu y'va-reich et a-vi mo-ri ba-al ha-ba-yit ha-zeh, v'et i-mi mo-ra-ti ba-a-lat ha-ba-yit ha-zeh, o-tam v'et bei-tam v'et zar-am v'et kawl a-sher la-hem, o-ta-nu v'et kawl a-sher la-nu, k'mo she-berach et a-vo-tei-nu Av-ra-ham Yits-chak v'Ya-a-kov ba-kol mi-kol kol, kein y'va-reich o-ta-nu, ku-la-nu ya-chad, biv-ra-chah sh'lei-mah, v'no-mar a-mein.

Mi-ma-rom y'lam-du a-lav v'-a-lei-nu z'chut, shet-hei l'mish-me-ret sha-lom. V'ni-sa v'ra-chah mei-eit A-do-nai, uts-da-kah mei-E-lo-hei yish-ei-nu, v'nim-tsa chein v'sei-chel tov b'ei-nei E-lo-him v'a-dam.

On Shabbat: Ha-ra-cha-man, hu yan-chi-lei-nu l'yom she-ku-lo Sha-bat um-nu-chah l'chai-yei ha-o-la-mim.

On Rosh Chodesh: Ha-ra-cha-man, hu y'cha-deish a-lei-nu et ha-cho-desh ha-zeh l'to-vah v'liv-ra-chah.

On festivals: Ha-ra-cha-man, hu yan-chi-lei-nu l'yom she-ku-lo tov.

On Rosh Hashanah: Ha-ra-cha-man, hu y'cha-deish a-lei-nu et ha-sha-nah ha-zot l'to-vah v'liv-ra-chah.

On Sukkot: Ha-ra-cha-man, hu ya-kim la-nu et su-kat Da-vid ha-no-fe-let.

Ha-ra-cha-man, hu y'za-kei-nu li-mot ha-ma-shi-ach ul-chai-yei ha-o-lam ha-ba. On ordinary days: Mag-dil On Shabbat, festivals, and days we don’t say Tachanun: Mig-dol y'shu-ot mal-ko v'o-seh che-sed lim-shi-cho, l'Da-vid ul-zar-o ad o-lam. O-seh sha-lom bim-ro-mav, hu ya-a-seh sha-lom a-lei-nu v'al kawl Yis-ra-eil, v'im-ru a-mein.

Y'ru et A-do-nai, k'do-shav, ki ein mach-sor li-rei-av. K'fi-rim ra-shu v'ra-ei-vu, v'dor-shei A-do-nai lo yach-s'ru chawl tov. Ho-du La-do-nai ki tov, ki l'o-lam chas-do. Po-tei-ach et ya-de-cha, u-mas-bi-a l'chawl chai ra-tson. Ba-ruch ha-ge-ver a-sher yiv-tach ba-do-nai, v'ha-yah A-do-nai miv-ta-cho.

ברכת המזון ספר החינוך

 ספר החינוךספר החינוך
תל. לברך את השם אחר אכילת המזון.לברך את השם יתברך אחר שיאכל האדם וישבע מלחם או משבעת המינים הנזכרים בכתוב (דברים ח ח), כשהוא זן מהם ולחם סתם נקרא פת העשויה מחטה ושעורה, ובכלל החטה הכסמת, ובכלל השעורה שבלת שועל ושיפון, ועל כלל שבעת המינין הזנין נאמר (שם י) ואכלת ושבעת וברכת את יי אלהיך על הארץ הטובה וגו'. וזאת השביעה אינה שוה בכל אדם, אלא כל אדם יודע שביעתו, וידענו שיעור שביעת הצדיק, שהוא באכלו לשבע נפשו, ארצה לומר, כדי מחיתו לבד, והראיה, שאין חיוב הברכה מן התורה רק אחר השביעה, מה שאמרו זכרונם לברכה בפרק מי שמתו בברכות (כ, ב) דרש רב עוירא וכו', עד אמר להם לא אשא פנים לישראל, שאני כתבתי בתורתי ואכלת ושבעת וברכת, והם דקדקו על עצמם עד כזית ועד כביצה. ועוד ארחיב המאמר בפרוש הכתוב הזה ובדינין היוצאין ממנו בדיני מצוה זו, בעזרת השם, ואודיע המחלקת שיש לרבותינו במשמעותו.משרשי המצוה. הקדמה, הלא הגדתי לך בני במה שקדם, כי לשם ברוך הוא כל הכבוד וההוד וכל הטוב וכל החכמה וכל היכלת וכל הברכה, ודברי בן אדם וכל מעשהו אם טוב ואם רע לא יוסיף ולא יגרע, על כן צריך אתה להבחין כי באמרנו תמיד בברכות ברוך אתה השם או יתברך, אין המשמעות לפי הדומה, להוסיף ברכה במי שאיננו צריך לשום תוספת חלילה, כי הוא האדון על הכל ועל הברכות, הוא מחדש אותן, וממציאן מאין, ומשפיע מהן שפע רב באשר יהיה שם רצונו הטוב. על כן צריכין אנו לחפש כונת הענין מהו, ולא נוציא זמננו במה שהעסק בו תמיד מבלי הבנה בו כלל. ואני המעורד, אין מחשבתי שישיג שכלי אפילו כטפה מן הים באמתת הענין, כי כבר הגד לי ושמעתי מפי חכמים, כי יש בדברים אלה, יסודות חזקים וסודות נפלאים, יודיעום חכמי התורה לתלמידיהם כשהם נבונים וכשרים ובכל מעשיהם נאים, אבל רב חפצי להשיג בזה קצת טעם ישיאני לדבר בו, ואולי היתה טובה השתיקה, אבל האהבה תקלקל השורה.ידוע הדבר ומפרסם, כי השם ברוך הוא, פועל כל הנמצא וברא האדם והשליטו על הארץ ועל כל אשר בה, וממדותיו ברוך הוא, שהוא רב חסד והוא חפץ בטובת בריותיו, ורוצה להיותן ראויין וזכאין לקבל טובה מאתו, וזה באמת משלמותו ברוך הוא, כי לא יקרא שלם בטובה, רק מי שהוא מיטיב לאחרים זולתו, אין ספק בזה לכל בן דעת. ואחר הסכמה זו שידענו בחיוב מרב שלמות טובו שחפצו להריק עלינו מברכתו, נאמר שענין הברכה שאנו אומרים לפניו איננו, רק הזכרה לעורר נפשנו בדברי פינו כי הוא המבדך, ומברך יכלל כל הטובות, ומתוך ההתעוררות הטוב הזה בנפשינו ויחוד מחשבתינו להודות אליו שכל הטובות כלולות בו והוא המלך עליהם לשלחם על כל אשר יחפץ, אנו זוכים במעשה הטוב הזה להמשיך עלינו מברכותיו, ואחר הזכרה והודאה זו לפניו, אנו מבקשים ממנו מה שאנו צריכים דעת, או סליחה לעונותינו, או רפואה, או עשר וכל דבר. וכן אחר הבקשה ממנו, אנו חוזרין ומודים אליו בזה לומר, כי ממנו יבוא אלינו, וזהו פתיחה וחתימה של הברכות, פן נחשב כעבד שנטל פרס מרבו והולך לו בלא רשות כמתגנב. ונמצא לפי הנחת טעם זה, שיהיה ברוך תאר, כלומר, הודאה עליו כי הוא כולל כל הברכות, ובלשון יתברך שאנו מזכירין תמיד שהוא מהתפעל נאמר, שהכונה בו שאנחנו מתחננים אליו שיהיה רצון מלפניו לסבב לב בריותיו להיות נכון לפניו שיודו הכל אליו ובו יתהללו, וזהו פרוש יתברך כלומר, יהי רצון מלפניך שכל בני העולם יהיו מיחסים הברכה אליך, ומודים כי ממך תתפשט בכל, ועם הודאת הכל בזה תנוח ברכתו בעולם, וישלם חפצו, שהוא חפץ להטיב, כמו שאמרנו, ותשלום החפץ תכלית כל המבקש. והנה מצאנו קצת טעם אף בלשון יתברך המתמיה, ומן הפרוש (נ''א השרש) הזה, מה שאמרו זכרונם לברכה (חולין ס ב) שהקדוש ברוך הוא מתאוה לתפלתן של צדיקים, לומר, שחפצו שיעשו פעלה שיזכו בה לפניו וימשיכו עליהם מטובו, כי חפץ לעשות חסד הוא, ולתת עליהם מברכתו מטוב שלמותו כמו שכתוב, וזהו השרש הגדול לכל אשר יעשה האדם טוב בעולם הזה, שזה שכרו מאת השם שמשלים חפצו, באשר הוא רוצה בטובתן של בריות.ומן השרש הזה שאמרתי שהזכרת ברוך הוא הודאה לפניו על הברכות שהן לו, ושצריך להודות אליו בזה בתחלת השאלה ובסופה, לבל יהי כעבד שנטל פרס מאת רבו והלך בלא רשות, יצאו לפי דעתי החלוקין שקבעו לנו רבותנו זכרונם לברכה (ברכות יא, א) בענין הברכות, שיש מהן פותחות בברוך וחותמות גם כן בברוך, ויש חותמות ולא פותחות, ויש פותחות ולא חותמות, כיצד? כל ברכה שבעולם שיש בה בקשת דבר מאת השם יתברך או הזכרת נס, ואינה סמוכה לברכה אחרת פותחת בברוך וחותמת בברוך. כגון יוצר אור דשחרית ומעריב ערבים דערבית, וכיוצא בהן כמה מן הטעם הנזכר. וכל ברכה הסמוכה לחברתה חותמת בברוך, אבל אינה פותחת, מן הטעם הזה, שהרי מכיון שהודה ונתן הממשלה לאל בסוף הברכה הסמוכה לזו, ולא הפסיק אחר הודאה זו בדבר קטן או גדול, אין ראוי לכפל הודאת קבלת האדנות פעמים בבת אחת בשביל חלוק השאלות שאנחנו שואלים לפניו, אבל ראוי להיות חותמת בברוך, כי אחר שהפסיק בשאלת צרכיו ראוי לו לחזר ולהזכיר ולתת אל לבו פעם אחרת קבלת מלכותו ואדנותו עליו. ועל הדרך הזה תמצא לפי דעתי טעם כלן, אם תחשב בהן. ואשר בהן סמוכות יוצאות מגדר זה, כגון ברכת חתנים וקדושא ואבדלתא ואחרות, כבר תרצום לנו מורינו ישמרם אל, והטעם שלמדונו בקצתם, לפי שפעמים נאמרות אותן הברכות שלא בסמיכות, ורבותינו לא רצו לחלק ולומר, כשתבוא בסמיכות תאמר בענין כן, וכשלא בסמיכות כן, כי הם יברחו מן החלוקין לעולם בכל מה שמסור ביד ההמון, וכן הדעת.וכל ברכה בעולם שאין בה בקשת דבר מהאל ולא הזכרת נס של ישראל, כגון, הברכות שלפני מאכל ומשתה וכל הנאות הגוף וכן ברכת נס של יחיד, שאין באלו הברכות לעולם נוסח ארך, ידוע הדבר לכל יודע ספר, שכלן פותחות בברוך ולא חותמות, מן הטעם הנזכר, דמכיון שהזכיר מלכות השם ואדנותו ומיד גמר דבריו אינו מן החיוב לחזר פעם שנית הזכרת ברוך, שידמה בכפל דבר במה שאין צרך, דבר ברור הוא.וכל הברכות שהן קבועות לשבח השם לבד, כגון, הרואה ים הגדול ואילנות טובים וכן שומע קול רעמים, ויתר הענינים הנזכרים בפרק הרואה מהן פותחות בברוך ולא חותמות, ומהן חותמות ולא פותחות, והכל מן הטעם הנזכר, כי המזכיר שבחים, די לו לפי הנראה בהזכרת האדנות בתחלה או אפילו בסוף, אחר שאיננו מבקש דבר לו ואינו מברך בשביל הנאה שירצה לקבל, שאלו המבקש דבר או רוצה להנות ראוי באמת להאיר פתח דבריו ולהתחיל בהזכרת אדנותו ברוך הוא, וזהו שאמרו שהברכות של נהנין פותחות בברוך וכן ברכות המצות פותחות בברוך לרב התועלת שהועילנו האל ברוך הוא בהן.מדיני המצוה. מה שאמרו זכרונם לברכה (שם לה א), שאף על פי שהתורה לא תחיב אותנו לברך כי אם אחר שנשבע במזון, חכמים זכרונם לברכה חיבונו לברך גם כן אחר כל דבר שיהנה אדם ממנו, בין שהוא מפרות שבעת המינין שנשתבחה בהן הארץ או מכל שאר דברים. ולמדו הדבר, בראותם שהתורה תחיב האדם לברך האל אחר שישבע האדם מן המזון המקים גופו קיום חזק, והלכו הם אחר הטעם הזה, וחיבונו לברך גם כן על כל אשר יאכל הגוף ממנו, בין שיהיה מזון או שאינו דבר הזן, מכיון שיהנה האדם בו, וכמו כן חיבונו זכרונם לברכה לברך קדם אכילה, ולמדו לומר כן מן הסברא שראוי לו לאדם שלא יהנה מן העולם הזה בלא ברכה, עשו הברכה, על דרך משל, כנטילת רשות מבעל הבית לאכל מן הנמצא בביתו.ויש מרבותינו שדעתן לומר, כי התורה תחיבנו ברכה אחר כל שבעת המינין כמו שנתחיבנו באמת לברך אחר אותן מהן שזנין, כגון תמרים ויין ודבלת תאנים (עי, ברכות יב א), ואמרו שעל כלן נאמר ואכלת ושבעת וברכת. ואמרו גם כן ששביעה דאוריתא היא בכביצה לבד, דבהכי מיתבא דעתה דאיניש ורואה אני בזה ראיה קצת לדבריהם ממה שאמרו בריש פרק כיצד באותה שקלא וטריא שהיא בגמרא למצא חיוב ברכה דאוריתא, אמרו שם, מה שבעת המינין דבר שנהנה וטעון ברכה אף כל שנהנה וטעון ברכה, נראה מכאן, שאין חלוק בשבעת המינין, בין אותן הזנין מהן לאחרים, שבכלן חיוב הברכה מן התורה, אבל מכל מקום, ראיתי הרמב''ם זכרונו לברכה (ברכות א, א פ''ב יב ועיי''ש בכסף משנה) ואחרים עמו, שנראה לי מדבריהם לומר, שאין עקר חיוב ברכה דאוריתא אלא על אכילת שביעת מזון ולא על שאר מינין אף על פי שהן משבעת מינין, כגון רמונים, וענבים, ותאנים לחים וזיתים, מכיון דלא זיני, כי התורה לא תחיב אלא על מזון, ומפני כן סמך לחם אל הברכה, כמו שכתוב תאכל בה לחם, והדר ואכלת ושבעת. ואל הגדולים שבדורנו נשמע במצות התורה.ואחר הכרעה זו, מי שנסתפק לו אם ברך מעין שלש אחר כל שבעה מינין חיב לברך מספק, וכן אם נסתפק לו בברכת המזון, ואפילו כשאכל פחות מכדי שביעה חיב לברך, ובלבד שאכל כביצה, אבל האוכל כזית או יותר עד כביצה, ונסתפק אם ברך או לא מן הדומה שאינו חיב לברך לדברי כלם, ששעור זה דרבנן הוא. ולפי הנראה לי מדברי הראשונים, כל זמן שלא שבע במזון לא יתחיב לחזר ולברך מספק. ואומר אני שאולי כי מה שנראה רבים מהמון העם מקילים בברכת מעין שלש ואין אחד אפילו עם הארץ גמור מקל בברכת המזון, כי היא מיסוד הראשונים שדעתן לומר שעקר צווי התורה לא יבוא כי אם על שביעת מזון ומפשוטו של מקרא כך היה נראה. נמצא, ענין הברכות כן הוא, שחיוב מצות התורה אינו רק לברך אחר המזון לא לפניו, ובדברי האחרונים אף על שבעת מינין הנזכרים בתורה.וכל שאר הברכות כלן הן מדרבנן, חוץ מאחת שהיא מן התורה, וכן הוא מפרש בגמרא בברכות (כא א), והיא ברכת התורה לפניה. גם הרמב''ן זכרונו לברכה (במצות עשה טו שהוסיף למנין הרמב''ם) יחשב אותה מצות עשה בפני עצמה. והענין הזה שחיבנו האל ברוך הוא ברכה בקריאת התורה לפניה ובמזון לאחריו מן הדומה שהטעם לפי שהוא ברוך הוא, לא ישאל מן החמר לעובדו ולהודות בטובו, רק אחר שיקבל פרס ממנו, כי החלק הבהמי לא תכיר בטובה רק אחר ההרגש. אבל קריאת התורה שהוא חלק השכל, והשכל יודע ומכיר, וקדם קבלת התועלת יבין אותו, על כן יחיבנו האל להודות לפניו קדם קריאת התורה, ומודה על האמת ימצא טעם בדברי.ואחרי זאת, נגיד, דרך כלל חיוב הברכות דרבנן, והם, לברך קדם אכילה ושתיה בכל דבר שיש בו טעם כלל לחיך, ואחריו כמו כן, וכן חיבונו לברך על כל ריח טוב שנריח, קדם הריח, אבל לא אחריו, וכללו של דבר, על כל שהגוף נהנה בו קבעו ברכה, וכן חיבונו (פסחים ז, ב) לברך השם ולהודות לפניו על כל הטובה אשר גמלנו בעשותינו מצותיו היקרות, ואמרו שמברכין עליהם ועובר לעשיתן. והענין הוא לדעתי כטעם הנזכר סמוך בקריאת התורה, וכמו כן חיבונו לברך ברכות בשבח העורא על עצם גבורותיו, כגון, הרואה הים לפרקים, וכיוצא באלו הענינים, כמו שמזכר בפרק הרואה (שם נד, א).ונוסח הברכות כלן (רמב''ם שם א ה) עזרא ובית דינו תקנום, ואף על פי שאמרו זכרונם לברכה (ברכות מח, ב) משה תקן ברכת הזן, יהושע ברכת הארץ, על עקר הענין אמרו כן, אבל כל נוסח הברכות עזרא ובית דינו תקנום, ואין ראוי להוסיף או לגרע בנוסח שלהם, וכל המשנה בהן אינו אלא טועה, ומכל מקום בדיעבד מי ששנה או ששכח קצת מנוסח הברכה, כל זמן שהזכיר עקר משמעותה ואמר חתימתה כתקנה אין מחזירין אותו. ואמרו זכרונם לברכה (סוטה לב, א), שהברכות נאמרות בכל לשון, ובלבד בהזכרת השם ומלכות שמים.וחיבונו זכרונם לברכה (שבת כד א) להזכיר בברכת המזון, קדשת היום, כלומר, ענין שבת או ימים טובים, כמו שידוע, והשוכח ולא זכר אותן בברכה מחזירין אותו באותן הימים שחיב אדם לאכל על כל פנים, והן שתי סעדות מחיבות, דהינו ליל ראשון של פסח וליל ראשון של חג הסכות, ודעת קצת המפרשים, בכל שבת, ובכל יום טוב מחזירין אותו גם כן.ואכתב לך, בני, עוד מעט בדיני ברכות הסעדה. ואף על פי שהרבה הרחבנו הדבור בזאת המצוה מחפצי בברכה, ולא כן דרכי במקום אחר בזאת המלאכה, כל ישראל צריך לטל ידיו קדם אכילת פת במים הראויין, כלומר, שלא נפסלו מלשתות לכלב ולא נעשתה בהן מלאכה, ושעורן רביעית לג, שהוא ביצה ומחצה לנטילה אחת, ולכל הפחות צריך לטל לאכילת פת עד הפרק שבסוף האצבעות, ומברך ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת ידים. ומברך על אכילת הפת בתחלה ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. ולבסוף אם אכל ממנו כזית מברך ארבע ברכות הידועות, הזן, וברכת הארץ, ובונה ירושלים, והטוב והמטיב שתקנו ביבנה.וכל דבר שבא בסעדה משהתחיל לברך על הפת, בין דברים הזנים, כגון, תבשילין הרבה שעושין בני אדם מחמשת מיני דגן, בין כל שאר מיני פרות בעולם, כל שאוכל אותו אדם להשביע רעבונו למלא בטנו, בין שיאכל אותן דברים באמצע סעדתו, בין אחר שגמר מלאכל פתו, הכל ברכת הפת פוטרת לפניו ולאחריו. וכן הדין אם אינן באים דברים אלו להשביע אלא ללפת הפת שברכת הפת פוטרתן לפניהם ולאחריהם, ואם אין באין לא להשביע ולא ללפת אלא לתענוג בעלמא בתוך הסעדה, אי מידי דזיין הוא, כגון, תבשיל מחמשת המינין פטור בברכת הפת בין לפניו בין לאחריו, ואי מידי דלא עבדי אנשי למזון ובא לתענוג בתוך המזון, כגון, פרות שאוכלין בני אדם לתענוג בתוך המזון מברך לפניהם ולא לאחריהם, דברכת המזון פוטרתן, ובכלל תענוג זה הוא מי שאוכל בתוך הסעדה זית מליח וכיוצא בו לפתח תאות המאכל, ולפיכך מברך לפניו ולא לאחריו. תמרים אף על פי שהן פדות דין מזון יש להם ופטורין בברכת הפת לפנהם ולאחריהן.הביאו לפניו מיני פרות הרבה, אם ברכותיהן שוות כגון שכלן של עץ, מברך על האחד החביב לו ואחר כך אוכל כל השאר בלא ברכה. ואם אין אחד מהן חביב לו יותר מן השאר, אם יש ביניהם משבעה פרות המנויין בתורה לשבח ארץ ישראל מברך תחלה על הקודם בפסוק, וכלן פטורין מברכה. ואם אין ברכותיהן שוות, כגון פרי עץ ופרי אדמה מברך על כל אחד ואחד, ומקדים החביב לו, כלומר, אותו שרצונו לאכל בתחלה, ואם אין שם חביב לו יותר מחבירו מקדים החשוב בברכה, דהינו פרי עץ, שהברכה מיחדת לו יותר מפרי האדמה שכולל כל מה שבאדמה. יין (ברכות מא ב) אינו בכלל פת כלל, ואין ברכת הפת פוטרתו, וענין שתיה הוא ומברכין עליו אפילו בא בתוך המזון. ועוד קבעו חכמים זכרונם לברכה (שם נט ב), ברכה אחרת על היין, היכא שהביאו יין שני בתוך הסעדה או אחר סעדה, מלבד אותו שהביאו תחלה, והיא הטוב והמטיב, והוא שיהיו האוכלים שנים או יותר. ויין שלפני המזון (שם מב א) פוטר מברכה ראשונה כל היין הבא אחריו, בין בתוך הסעדה בין אחריה, אבל יין שבתוך המזון אינו פוטר את של אחר המזון מברכה ראשונה, אבל מברכה אחרונה ברכת המזון פוטרת הכל, דיין בכלל מזון הוא, דאיהו נמי זיין ומשמח.מים אחרונים (חולין קה, א) חובה, וצריכים להיות מים קרים, ושיפלו לכלי או לכל דבר שחוצץ ביניהן ולקרקע, כגון קסמין וכיוצא בהן, ומי שלא אכל דבר מזהם, ולא טלטל מלח בסעדתו אינו צריך להן.בשבת ויום טוב צריך אדם להזכיר קדשת היום בברכה שלישית כמו שאמרנו, ואם לא הזכיר (רמב''ם שם פ''ב הי''ב) ופתח בהטוב והמטיב חוזר לראש, לא פתח בו אלא שחתם ברכה שלישית, אם בשבת אומרים נוסח זה, ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר נתן שבת (בברכות מט ב והגי' שבתות) מנוחה לעמו ישראל לאות ולברית ברוך אתה ה' מקדש השבת. ואם ביום טוב אומרים, ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר נתן ימים טובים לעמו ישראל לששון ולשמחה ברוך אתה ה' מקדש ישראל והזמנים. וכן ראש חדש וחלו של מועד וחנכה ופורים יש להם הזכרה בברכת המזון בברכה שלישית, אבל שכח וחתם הברכה אין מחזירין אותו, ואין מזכירין כלל. כך מקבל אני מרבותי, ישמרם אל, שכל הזהיר בברכת המזון מזונותיו מצויין לו בכבוד כל ימיו. ויתר פרטי המצוה מבארים במסכת ברכות [א''ח סי' קפ''ח].ונוהגת מצוה זו מן התורה בכל מקום ובכל זמן בזכרים, ובנקבות (ברכותכ ב) הוא ספק לרבותינו אם חיבות בה מן התורה אם לאו. ואיש העובר על זה ואכל מזון ולא ברך אחריו פטל עשה זה, ואשה שעברה ולא ברכה בטלה מצוה דרבנן, ואולי מצוה דאוריתא. וכן כל שקרא בתורה בשחרית קדם שיברך הברכות המתקנות בתורה או ברכת אהבת עולם בטל מצוה דאוריתא, ולפיכך מי ששכח אם ברך ברכת התורה בשחרית אם לא ברך חוזר ומברך, ומי שעבר ולא בירך כל שאר הברכות שבעולם, לבד אלו שזכרנו בטל מצות חכמים לבד, ופורץ גדר ישכנו נחש (קהלת י ח). והזהיר בהן יתברך, מדה כנגד מדה. וצריך האדם להזהר מאד מהזכיר ברכה לבטלה, שיש בדבר ענש חמור שמזכיר שם שמים המקדש שלא לצרך, וחכמים (ברכות לג, א) סמכו הדבר ללאו דלא תשא את שם יי אלהיך לשוא. ובא וראה כמה היו זהירין בזה בדורות הראשונים, שהרי שמשון נזיר אלקים נשא אשה מפלשתים אשר אהב בנחל שורק, והיה זהיר כל כך בהזכרת השם שלא להזכירו כלל, בין לצורך או שלא לצרך, שדלילה הכירה כי הגיד לה את כל לבו, בהזכירו אלקים בתוך דבריו באמרו אליה כי נזיר אלהים אני (שופטים טז יז). וכמו שכתוב אחריו ותרא דלילה כי הגיד לה את כל לבו. ואמרו זכרונם לברכה (סוטה ט, ב), מנא ידעה? ומהם שאמרו נכרין דברי אמת, ומהם שאמרו על שהזכיר שמשון אלקים בתוך דבריו, ואף על פי שלא אמר דרך שבועה אלא דרך ספור.