ברכת המזון – מצגת מאמרים וסיפורים

במסכת בבא קמא (דף ל"ב ע"ב) מאן דבעי (מי שרוצה להיות) למהוי חסידא לקיים מילי דברכות. ועיין בראשית חכמה שהרוצה להיות חסידי שיקרא זרע אברהם אוהבו, צריך להיות שמח בהיותו מברך ברכת המזון. ולתת שבח והודאה להשי"ת שברא הדבר הזה, ועל ידי השבח מתדבק באהבת הבורא ובגדולתו וברוממותו, וכל הנשמות כולם משבחין להבורא יתברך מפני הטובה שקיבלו ממנו, ולסיבה זו תקנו חז"ל לברך על כל דבר ודבר, כדי שיזכור האדם אהבת הבורא והשגחתו עמו בכל עת, שברא הדבר ההוא על ידי שפעו בכדי שיהנו הברואים, ועל ידי זה האדם דבק בו ית' לעולם עד כאן לשונו הקדוש.

בספר חסידים (סי' מ"ו) מביא מעשה מאדם אחד שמת כמה שנים לפני זמנו ולאחר יותר משנים עשר חודש נתגלה בחלום לאחד מקרוביו, שאל לו קרובו איך אתה נוהג בעולם שאתה שם ? אמר לו בכל יום דנין אותי על שלא הייתי מדקדק לברך ברכת המוציא וברכת פירות וברכת המזון בכוונת הלב, ואומרים לו להנהתך נתכוונת. _ שאלו : והלא אין משפט לרשעים יותר מי"ב חודשים ועדיין דנין אותך ? אמר לו : אין דנים אותי כל כך קשה כמו בשנים עשר חדשים הראשונים עכ"ל.

בבן איש חי פרשת פנחס, כתב שהנזהר בברכות הנהנין ובפרט בברכת המזון שהיא דאורייתא, הוא ימשול ביצר ממשל רב, ויתקן עצמו בזה תיקון גדול עצום ורב, על כן ראה כמה וכמה צריך האדם ליזהר בברכות, ולא יביא עצמו לידי ברכה לבטלה, והכל יאמר בכוונה גדולה ובשמחה, ואז טוב לו לעולם עיין שם. וכן אמר הרה"ק מרוזי'ן זי"ע לבעל עבירה ג' דברים לתיקון ואחד מהם שיכוון כל ברכה שמוציא מפיו, בפרט ברכת הנהנין.

בספרי ברסלב מובא שעיקר השביע היא ע"י ברכת המזון (ליקו"ה). שעל ידי אכילה במתינות ודרך ארץ, לא בהלעטה - עי"ז נתתקן השכל ונכנע הכסילות, וכן ע"י ברכת המזון בכוונה. _ וכן מי שמשבר תאוות אכילה הקדוש ברוך הוא עושה על ידו מופתים (ליקוטי מוהר"ן מז). _ על ידי ברכת המזון יוכל להמשיך עליו דביקות נפלאה והארת הרצון ! ע"י הדיבור הקדוש של ברכת המזון דהינו שמברך בנחת ובכוונה של פירוש המילים.., כי כל הברכות וההודאות לשמו הדגול - הם בחי' הארת הרצון ונועם העליון. ברכת המזון שמברכים אחר האכילה זה בחי' הארת הרצון התגלות הנועם העליון, שמשם עיקר הברכה והפרנסה (ליקוטי הלכות ראשית הגז).

בספר מנחם ציון מהרה"ק רמ"מ מרימינוב זי"ע כתב : כי רוב העולם טועים וסוברים שמזון האדם הגשמי הוא הנותן לאדם כוח, וחיוני לקשר החיות שלו עם הגוף ולא יתפרדו. ולא כן הדבר, רק העיקר הוא החיות האלוקית המלובש והמעוטף במזון ההוא, ומחבר חלקיו ומהווה אותו לבל ישוב מיש לאין, ועד ידי הברכות שלפניהם ואחריהם ממשיכים שפע וחיות הבורא ברוך הוא המלובש במאכל ההוא אל האדם, והגוף לקוח את הראוי לו, ועל כן תיקן משה רבינו על המן ברכת הזן את העולם כולו בטובו, שבכבודו ועצמותו הוא זן את האדם בחיותו ממש כביכול.

הכף החיים (סי' קנ"ח ס"ק ע"ו) מביא מהאריז"ל בשער רוה"ק וזה לשונו : כי עיקר ההשגת האדם וכו' תלויה על ידי כוונת האדם וזהירותו בכל ברכות הנהנין, לפי שעל ידם מתבטל כח הקליפות ונאחזות במאכלים החומריים ותדבקים באדם האוכל אותם, ועל ידי הברכות שמברכים עליהם תחילה וסוף הנאמרות בכוונה, הוא מסיר מהם הקליפות ההם, ומזכך החומר שלו ונעשה זך ומוכן לקבל קדושה והזהרנו מאד בזה. ובספר אוצר החיים  פרשת וילך כתב כי התחלת החסידות והיראה הוא בברכת הנהנין. 

סיפור ההצלה מהשואה בזכות בִּרְכַּת הַמָּזוֹן

סיפור מרטיט מיהודי שחי בימינו – מהמשפיע רבי אלימלך בידרמן: סיפר לי יהודי בשם ר' שמעון מעשה שהיה כך היה, רבי מאיר שפירא הגיע לבחון את כיתתו ולא הביא מתנה לילדים והציע לומר להם ווארט וזה יהיה המתנה, ואמר להם שמי שקורא ברהמ"ז בכוונה מילה במילה לא שולט בו לא אף ולא שצף ולא קצף, ר' שמעון קיבל על עצמו כך לעשות.

אח"כ השואה הנוראה הגיעה, הנאצים ימ"ש ערכו סלקציה והעמידו ילדים ואת הזקנים שלחו להשמדה ואת הצעירים השאירו לעבודה, הוא ביקש מהקב"ה שיצילהו, ועשה עצמו כאילו הוא גבוה והגביה עצמו ולקחוהו לעבודה, ושם צריכים פרנסה, ושם בדקו כל אחד מה כשירותו לעבודה, ומישהו הציע לו שיאמר שהוא טבח טוב ביחד עם עוד אחד, וקיבלו אותו לעבודה וקיבל מזון באופן בריוח, וראה שנתקיים בו בזה זכות ברהמ"ז.

אחרי כמה חודשים ביקר קצין רשע מרושע שלא הסכים לעבודה שלו, ונתן לו פטיש קטן וצוה עליו שיחפור בור בגודל 2 מטר  ואם תוך שעתיים תצליח לחפור בור תוכל לחזור למטבח, הוא מספר שעיניו חשכו, הוא ביקש מהשי"ת שהרי הוא מברך ברהמ"ז בכוונה ויש את ההבטחה שמזונות מצויין לו כל ימיו, לאחר כמה דקות עברו שם חיילים וראו את עבודתי הקשה זרקו עליי ירקות בכמויות, ושוב ביקשתי מה', מיד אחר כך עברה משאית עם חיילים פולנים שהיו באותה צרה, וביקשו ממני את הירקות, ה' נתן בידי שכל וצויתי שיחפרו בור תוך שעה, והם שחפצו בירקות מיד החלו יחד לחפור עד שהבור נחפר.

אח"כ קרא לקצין הנאצי והראה לו בור חפור, הקצין ההמום מילמל שתמיד ידע שה' עוזר לכם, והחזירו לעבודה במטבח.

היהודי עד היום חי בתוכינו ברח' צפניה בירושלים מעיד שחיתן את כל ילדיו ואף פעם לא היה לו מחסור בפרנסה. והכל בזכות ברכת המזון.

חתונת הדמים: בזכות ברכת המזון ניצל מאסון

לאחר אסון התאורה באולם החתונות ביבנה נחשף סיפורו המדהים של יקיר גואטה, בחור מסורתי שבדיוק רצה ללכת לבר מתחת לנברשת הענק ובזכות ברכת המזון ניצל בנס.

יקיר מגולל את הסיפור המרגש שלו בדף הפייסבוק שלו וכותב: "אחד הבחורים שלומד אצל אחי מרדכי בשיעורים, התקשר אליו אתמול שכולו נסער , הוא היה בחתונה ביבנה באולמי עדיה, הוא חבר ילדות של החתן. הבחור ישב עם האחים שלו ובדיוק סיימו לאכול" , הוא כותב.

מדובר בבחור שהתחיל להתחזק בדת והוא אמר לאחים שלו, בוא נעשה זימון ונברך ברכת המזון…

בשלב הזה האחים אמרו לו , נרקוד ואחר כך נברך, "הוא אמר להם, נו בוא נעשה עכשיו, איפה נמצא אחר כך אחד את השני, כדי לברך ביחד…?

האחים הסכימו והתיישבו וברכו ברכת המזון, בדיוק שסיימו לברך, התקרה קרסה…כמה מטרים ספורים מהם, ניצלו בחסדי שמיים וכל זאת בזכות ברכת המזון.

עוד מספר יקיר על נס נוסף שאירה בחתונה, "בשלב הזה אשתו של אחי מתעוררת בבהלה אחרי שהיא חלמה שהיא נמצאת בהלוויה שלו, ומתקשרת לבדוק איך הוא מרגיש עוד לפני שהיה פרסום על האירוע".

"אני לא מבין בניסים או בחשבונות שמיים, אני רק יודע שכנראה שקיבלנו את החיים שלנו במתנה". הוא מספר ומבהיר: "כדי שיידעו שאני לא איזה דוס או אברך גדול, גם אני חוטא ולא תמיד מקיים מצוות., אני בסך הכל בן אדם פשוט שעשה מצווה אחת קטנה, רק כי הוא החליט להגיד תודה על המזון שהוא אוכל".

מאמר על חשיבות אמירת ברכת המזון בכוונה | לקט אמרים

לברך ברכת המזון מתוך הסידור

ברכת המזון מקוצרת

ברכת המזון הקצרה :

ידוע שצריך לברך את ברכת המזון, והיא אחת התפילות היחידות שחייבות מן התורה, וסגולתה ומעלת ברכת המזון יותר מתפילת עמידה תפילת שמונה עשרה... לכן יש להקפיד לומר ברכת המזון בנוסח המלא ורק בעת הדחק ואונס לומר את הנוסח הקצר. ומובטח למי שמאריך באמירת הברכה בכוונה ובשמחה והודיה לה' על המזון - שיראה ברכה ורפואה ובריאות ולא יחסרו מזונותיו ! _ גם נשים חייבות בברכת המזון מן התורה.
וזה לשון השולחן ערוך - אורח חיים קצא. פּוֹעֲלִים הָעוֹשִׂים מְלָאכָה אֵצֶל בַּעַל הַבַּיִת, מְקַצְּרִין בְּבִרְכַּת הַמָּזוֹן, כְּדֵי שֶׁלֹּא לְבַטֵּל מְלֶאכֶת בַּעַל הַבַּיִת; כֵּיצַד, בְּרָכָה רִאשׁוֹנָה כְּתִקְנָהּ, וּשְׁנִיָּה פּוֹתֵחַ בְּבִרְכַּת הָאָרֶץ וְכוֹלֵל בָּהּ בּוֹנֵה יְרוּשָׁלַיִם וְחוֹתֵם בְּבִרְכַּת הָאָרֶץ, וְאֵין אוֹמְרִים בִּרְכַּת הַטּוֹב וְהַמֵּטִיב כְּלָל.

בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים, כְּשֶׁנּוֹטְלִים שָׂכָר עַל מְלָאכְתָן מִלְּבַד הַסְעֻדָּה, אֲבָל אִם אֵין נוֹטְלִים שָׂכָר אֶלָּא הַסְעֻדָּה שֶׁאוֹכְלִים לְבַד, מְבָרְכִין כָּל ד' בְּרָכוֹת כְּתִקְנָן; וְכֵן אִם בַּעַל הַבַּיִת מֵסֵב עִמָּהֶם, אַף עַל פִּי שֶׁנּוֹטְלִים שָׂכָר מִלְּבַד הַסְעֻדָּה, מְבָרְכִין כָּל ד' בְּרָכוֹת.

וְהָאִדָּנָא לְעוֹלָם מְבָרְכִים כָּל אַרְבַּע בְּרָכוֹת, שֶׁאֵין דֶּרֶךְ בְּנֵי אָדָם עַכְשָׁו לְהַקְפִּיד בְּכָךְ, וּמִסְתָמָא אַדַּעְתָּא דְּהָכֵי שׂוֹכְרִים פּוֹעֲלִים שֶׁיְּבָרְכוּ כָּל אַרְבַּע בְּרָכוֹת כְּתִקְנָם.

לא התירו חכמים לומר ברכת המזון הקצרה

אלא בשעת הדחק כשאדם ממש אנוס, ואין ביכולתו להאריך !

נוסח ברכת המזון המקוצרת

מתוך סידור איש מצליח
בריך רחמנא מרן מלכא דעלמא, מריה דהאי פתא, בריך רחמנא דזן לכולא:
נודה לך ה` אלוקינו על שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה, ברית ותורה, ולחם לשובע, ברוך אתה ה` על הארץ ועל המזון:
 
רחם ה` אלוקינו עלינו ועל ישראל עמך,
ועל ירושלים עירך, ועל מלכות בית דוד משיחך,
 
בשבת: ורצה והחליצנו ביום השבת הזה,
בראש חודש: וזכרנו לטובה ביום ראש חודש הזה,
בראש השנה: וזכרנו לטובה ביום הזכרון הזה,
ביום טוב ובחול המועד: ושמחנו ביום
בפסח: חג המצות הזה:
בשבועות: חג השבועות הזה,
בסוכות: חג הסוכות הזה,
בשמיני עצרת: שמיני חג העצרת הזה,
 
ותבנה ירושלים עירך במהרה בימינו: ברוך אתה ה` בונה ירושלים (יאמר : אמן).
 
ברוך אתה ה` אלוקינו מלך העולם, לעד האל אבינו, מלכנו, המלך הטוב והמטיב לכל, שבכל יום ויום הוא הטיב לנו, הוא מטיב לנו, הוא יטיב לנו, הוא גמלנו, הוא גומלנו, הוא יגמלנו לעד חן וחסד ורחמים וריווח והצלה וכל טוה, והוא יזכנו לימות המשיח: עושה שלום במרומיו, הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן:

ברכת המזון נוסח מקוצר

מאת ר' רפאל אלעזר הלוי טובו, ספר "פקודת אלעזר".
בָּרוּךְ אַתָּה יי אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם. הַזָּן אֶת הָעוֹלָם כֻּלּוֹ. בְּטוּבוֹ בְּחֵן בְּחֶסֶד בְרַחֲמִים. וּמְפַרְנֵס לַכּל וּמֵטִיב לְכָל בְּרִיּוֹתָיו אֲשֶׁר בָּרָא: בָּרוּךְ אַתָּה יי. הַזָּן אֶת הַכּל: נוֹדֶה לְּךָ יי אֱלהֵינוּ. עַל שֶׁהִנְחַלְתָּ לַאֲבוֹתֵינוּ אֶרֶץ חֶמְדָה טוֹבָה וּרְחָבָה. וְעַל שֶׁהוֹצֵאתָנוּ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם. ונתת לנו ברית ותורה ולחם לשבוע. עַל הַכּל אֲנַחְנוּ מוֹדִים לָךְ. בָּרוּךְ אַתָּה יי. עַל הָאָרֶץ וְעַל הַמָּזוֹן: רַחֶם יי אֱלהֵינוּ עַל יִשְׂרָאֵל עַמֶּךָ. וְעַל יְרוּשָׁלַיִם עִירֶךָ. וְעַל הַבַּיִת הַגָּדוֹל וְהַקָּדוֹשׁ שֶׁנִּקְרָא שִׁמְךָ עָלָיו: ומלכות בית דויד משיחך תחזיר למקומה במהרה בימינו. בָּרוּךְ אַתָּה יי בּוֹנֵה יְרוּשָׁלָיִם: אָמֵן: בָּרוּךְ אַתָּה יי אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם. הָאֵל. אָבִינוּ. מַלְכֵּנוּ. הַמֶּלֶךְ הַטּוֹב וְהַמֵּטִיב לַכּל. הוּא הֵיטִיב הוּא מֵיטִיב [הוּא יֵיטִיב] לָנוּ. הוּא גְמָלָנוּ הוּא גוֹמְלֵנוּ הוּא יִגְמְלֵנוּ לָעַד לְחֵן וּלְחֶסֶד וּלְרַחֲמִים וכל טוב. מַגְדִּיל יְשׁוּעוֹת מַלְכּוֹ וְעֹשֶׂה חֶסֶד לִמְשִׁיחוֹ לְדָוִד וּלְזַרְעוֹ עַד עוֹלָם: עֹשֶׂה שָׁלוֹם בִּמְרוֹמָיו הוּא [ברחמיו] יַעֲשֶׂה שָׁלוֹם עָלֵינוּ וְעַל כָּל יִשְׂרָאֵל וְאִמְרוּ אָמֵן:
 
ותזכרו : סגולה לפרנסה טובה ובריאות איתנה - מי שמקפיד לברך ברכת המזון, בנחת ובכוונה להבין ולהתכוון במילים של הברכה - מזונותיו לא יחסרו לעולם !

מגע אש

מגע אש

אלו ראשי תיבות של סדר הברכות שיש לברך על האוכל מ - המוציא / מזונות ג - גפן ע - עץ א - אדמה ש - שהכל ברכת המוציא פוטרת כל מאכל הנאכל בסעודה יש שאומרים ש :
  • בורא מיני מזונות : סגולה לפרנסה
  • בורא פרי הגפן : סגולה לשידוך ("ענבי הגפן בענבי הגפן")
  • בורא פרי העץ : סגולה לפרי בטן
  • בורא פרי האדמה : סגולה לבריאות, משום שאדם נוצר מאדמה
  • שהכל : סגולה לכל יתר הצרכים.
הסדר מופיע בגמרא ובהלכות ברכות. הוא מבוסס על כך, שככל שהברכה ספציפית יותר היא חשובה יותר. מלבד מזונות שיש לה חשיבות מיוחדת כמו בלחם. לדוגמא, שהכל כולל הכל. האדמה כוללת פרי האדמה וגם העץ היוצא מהאדמה, העץ זה כבר יותר ספציפי רק לפירות העץ. גפן זה עוד יותר ספציפי רק ליין.  

שבעת המינים

שבעת_המינים

שבעת המינים

שבעת המינים

שבעת המינים הם - שבעה מיני פירות שהשתבחה בהם ארץ ישראל שבחה של הארץ נזכר בספר דברים פרק ח', ז-י: כי ה' אלקיך מביאך אל ארץ טובה: ארץ נחלי מים, עֲיָנֹת ותהֹמֹת יֹצאים בבקעה ובהר. ארץ חִטה ושעֹרה וגפן ותאנה ורִמון, ארץ זֵית שמן ודבש : ארץ אשר לא במסכנֻת תאכל בה לחם, לא תחסר כל בה, ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצֹב נחֹשת: ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך על הארץ הטֹבה אשר נתן לך. פירות אלה שימשו בעיטור בתי כנסת וחפצי יום-יום באמנות היהודית הקדומה. הם מופיעים על מטבעות, חותמות, טבעות, נרות, תכשיטים, כלי זכוכית ועוד. ביכורים בזמן שבית המקדש היה קיים, היו מביאים ביכורים מן הפירות שהבשילו משבעת המינים: חטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית ותמרים. זמן הבאת הביכורים היה מחג השבועות ועד סוכות.

ברכות על שבעת המינים

שבעת המינים מחולקים לשתי קבוצות: חיטה ושעורה, שהם גידולי גרעין חד שנתיים, וחמישה מינים נוספים, שהם פרי עץ. הברכה הראשונה על חיטה ושעורה [ונכללים בהגדרה זו חמשת מיני הדגן: חטים, שעורים, כוסמים, שבולת שועל ושיפון] – היא ברכת "המוציא לחם מן הארץ" אם נאפו בצורת לחם, או "בורא מיני מזונות" אם נאפו בצורת עוגה. הברכה הראשונה על שאר חמשת המינים היא בורא פרי העץ, אבל אם הפכו את הענבים ליין, ברכתם "בורא פרי הגפן". הברכה האחרונה על שבעת המינים היא "ברכת שלוש" – הלא היא "ברכת המזון" ללחם, ו"ברכה מעין שלוש" הקרויה בלשון העם "ברכה אחרונה" על עוגות או פירות מחמשת המינים. בשבעה פירות (שבעת המינים) נשתבחה ארץ ישראל: ארץ חטה ושעורה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש, ומקרא זה בא לשבח ארץ ישראל שיש בה פירות חשובים אלה, ולפיכך יש חשיבות יתרה בפירות אלה, בנוגע להקדמתם בברכה לגבי פירות אחרים, וכן קבעו מחמת חשיבותם ברכה מיוחדת אחר אכילתם. אף בכורים אין מביאים אלא מפירות שהם שבח ארץ ישראל, והם שבעה המינים. דין קדימה בברכות בשל חביבותם של הפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, מקדימים את אכילתם, וממילא את הברכה עליהם, לאכילת פירות אחרים. לכן אם מגישים לאדם פירות שונים, יאכל תחילה את הפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל. גם בפירות אלה, סדר האכילה הוא סדר כתיבתם בפסוק, וכל הקרוב למילה "ארץ" קודם לברכה. בפסוקים כתובה המילה "ארץ" פעמיים, ולכן סדר הקדימה של פרי העץ הוא זה: ארץ חִטה ושעֹרה [3] וגפן [4] ותאנה [5] ורִמון, ארץ [1] זֵית שמן [2] ודבש.  

ברכות הנהנין

ברכות הנהנין

לחם קטשופ,חיוך ברכות הנהנין הם ברכות שאדם מברך על מאכל ומשקה
אסור לאדם להנות מן העולם הזה בלא ברכה.
"קודש הלולים" מלמד שטעונים ברכה לפניהם ולאחריהם, מכאן אמר רבי עקיבא אסור לאדם שיטעום כלום לפני שיברך (ברכות ל"ה.)
כל המאכלים שאדם אוכל או שותה מברך לפניהם ולאחריהם, חוץ ממאכלים הבאים בתוך הסעודה. יין ופירות מברך עליהם גם בתוך הסעודה, מפני שחשובים הם כמאכל לעצמם. מברכים על הריח לפניו ולא לאחריו. הברכות הראשונות הן: המוציא, מזונות, הגפן, העץ, האדמה, שהכל ובשמים הברכות האחרונות הן: ברכת הזימון וברכת המזון על המחיה, על הגפן, על פרי העץ בורא נפשות רבות. ברכת המוציא על פת מחמשת מיני דגן: חטים, שעורים, כוסמים, שבולת שועל ושיפון, מברך לפניו: ברוך אתה ה' אמ"ה המוציא לחם מן הארץ. צריך ליטול ידיו לפני האכילה, לברך "על נטילת ידים", לברך ברכת המוציא, ולאחר האכילה לברך ברכת המזון. ברכת המוציא פוטרת כל מאכל ומשקה הנאכלים בסעודה, והם נחשבים כבאים מחמת הסעודה. רק על היין צריך לברך בורא פרי הגפן ועל הפירות בורא פרי העץ, מפני שהם מאכלים חשובים וקובעים ברכה לעצמם. בורא מיני מזונות חמשת מיני דגן שעשה מהם תבשיל, ואכלם בלי פת, מברך לפניהם "בורא מיני מזונות" (ברכות ל"ט, או"ח סי' ר"ח ב). ואם עשה מחמשת המינים לישת סופגנין, או עונות אפויות בחלב או מי פירות מברכים עליהם "בורא מיני מזונות". חמשת המינים שנאפו כלחם, ונתן אותו במחבת וטיגן בשמן או בדבש, או כל מעשי רקיקים ולביבות מחמשת המינים, מברכים עליהם "בורא מיני מזונות". בורא פרי העץ על פירות האילן מברך בורא פרי העץ. אם טעה ובירך עליהם בורא פרי האדמה יצא (ברכות מ'.). הפירות הנאכלים חיים ומבושלים, כגון תפוחים ואגסים, מברך עליהם "בורא פרי העץ" אם אוכלם חיים או מבושלים. אם אין דרך לאכלם חיים אלא מבושלים, אם אכלם כשהם חיים מברך עליהם שהכל, וכשהם מבושלים מברך עליהם בורא פרי העץ (או"ח סי' ר"ב ד). בורא פרי האדמה על פירות הארץ מברך בורא פרי האדמה. ירקות וקטניות, אם נאכלים חיים ומבושלים, מברך עליהם בורא פרי האדמה. ואם הם טובים יותר כשהם מבושלים - כשהם חיים מברך עליהם שהכל, ומבושלים - בורא פרי האדמה (או"ח סי' ר"ג ד). שהכל נהיה בדברו על כל משקה חוץ מן היין מברך "שהכל נהיה בדברו". אם שתה מים כדי לבלוע מאכל שנתקע בגרונו – אינו מברך.
דבש הזב מהתמרים מברך עליו שהכל. משקים היוצאים מפירות, חוץ מזיתים וענבים, מברך עליהם שהכל. פירות וירקות שדרך לאכלם מבושלים, אם אכלם חיים מברך שהכל. ואם דרך לאכלם חיים ואכלם מבושלים - מברך שהכל. דבר שאין גידולו מן הארץ, כגון בשר דגים ביצים חלב וגבינה, ופירות הגדלים על אילני סרק - מברך שהכל (או-ח סי' ר"ג ד). מאכל או משקה שאינו יודע ברכתו, יוצא אם מברך עליו שהכל (ברכות מ'.).
בורא פרי הגפן על היין מברך בורא פרי הגפן, והברכה פוטרת ברכות כל שאר משקים ומים. יין שבא בתוך הסעודה צריך לברך עליו בפני עצמו. יין קונדיטין שמעורב בו תבלין ויש בו טעם יין, מברכים עליו בורא פרי הגפן. בורא מיני בשמים על ריח טוב שיש לו הנאה ממנו צריך לברך לפני שיריח בו. אם הריח יוצא מעץ, כמו הדס, מברך בורא עצי בשמים. ואם הוא ריח טוב מעשבים ופרחים כמו ורד, מברך בורא עשבי בשמים. ואם הוא לא זה ולא זה כגון המוסק, מברך בורא מיני בשמים (עי' ברכות מ"ג:). אם בירך על של עץ עשבי בשמים או על עשבים עצי בשמים לא יצא. אבל אם בירך על כולם בורא מיני בשמים יצא. לכן נוהגים לברך על כל המינים "בורא מיני בשמים". בהבדלה מוצאי שבת ויום הכיפורים, אשכנזים נוהגים לברך "בורא מיני בשמים", וספרדם מברכים את הברכה הראויה על הבושם: עצי בשמים או עשבי בשמים. בורא נפשות רבות היא הברכה האחרונה על כל המשקים שמברך לפניהם שהכל, ועל כל פרי האדמה, ועל הפירות חוץ מחמשת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל: גפן תאנה רימון זית ותמרה, נוסח הברכה הוא:
ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שבראת, להחיות בהם נפש כל חי, ברוך חי העולמים.
הגאון מווילנא הסכים עם קצת הפוסקים שאמרו לחתום הברכה בשם ולומר ברוך אתה ה' חי העולמים שכן הגירסה בירושלמי (ברכות פ"ו), אך מנהגנו שלא לחתום בשם, כי חי העולמים הוא כינוי לשם, וספק ברכות להקל. פירוש הברכה, שברא הנפשות, וגם הדברים שבלעדיהם אי אפשר להתקיים: "חסרונם", וגם דברים שאינם הכרחיים אלא להתענג בהם: "להחיות בהם נפש כל חי" על כל אלה אנו מברכים אותך (קיצור שלחן ערוך סי' נ"א סעיף י"א). על המחיה ועל הכלכלה ברכה אחרונה למיני מזונות, היא ברכה מעין שלוש (ברכות ל"ט), כי נכלל בה מעין שלוש הברכות של ברכת המזון: על המחיה ועל הכלכלה - מעין ברכת הזן, על ארץ חמדה טובה - מעין ברכת הארץ, רחם ה' אלהינו - מעין ברכת בונה ירושלם. ואע"פ שיש בה גם כן כי אתה ה' טוב ומטיב לכל, כנגד ברכת הטוב והמטיב, לא חשבוה, מפני שהיא מדרבנן, ועיקר ברכת המזון כולל רק שלוש ברכות מדאורייתא. יש אומרים ש"כי אתה ה' טוב ומטיב לכל" נתקן מתחילה רק לברכת היין שהיא על הגפן ועל פרי הגפן, והיא כנגד ברכת הטוב והמטיב שאומרים על שינוי היין (ברכות נ"ט:), ואחר כך נהגו לומר זה הנוסח גם על מיני מזונות ועל פירות. ברכת על המחיה מובאת בגמרא (ברכות מ"ד.) וברמב"ם (הל' ברכות סוף פרק ג) ויש בה שינויים בסדורים. הברכה נחלקת לשלושה חלקים: על היין מברכים לאחריו "על הגפן ועל פרי הגפן ועל תנובת השדה" וכו'. על פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל מחמשת המינים ענבים תאנים זיתים תמרים ורימונים "על העץ ועל פרי העץ ועל תנובת השדה" וכו'. על מעשה קדרה מחמשת מיני דגן "על המחיה ועל הכלכלה ועל תנובת השדה" וכו'. וחותם: ונודה לך על הארץ (על היין) ועל פרי הגפן ברוך אתה ה' על הארץ ועל פרי הגפן [בארץ ישראל: פרי גפנה]; (על פרי העץ) ועל הפירות: ברוך אתה ה' על הארץ ועל הפירות [בארץ ישראל: פירותיה]; (על מעשה קדירה) ועל המחיה ברוך אתה ה' על הארץ ועל המחיה. אם אכל כמה מינים, מברך את הברכה המתאימה לכל המינים.

Birkat Hamazon

Birkat Hamazon

, ברכת המזון, Birchas Hamazon, Prayer After Meals (Bentchen) / Grace, Blessing After Meals. Visit Tefillos.com to say Birchas Hamazon ...

Birkat Hamazon or Birkat Hammazon (Hebrew: ברכת המזון; trans. Blessing on Nourishment), known in English as the Grace After Meals (Yiddish: בענטשן‎; translit. bentshn or "to bless", Yinglish: Benching), is a set of Hebrew blessings that Jewish Halakha("collective body of Jewish religious laws") prescribes following a meal that includes at least a ke-zayit (olive sized) piece of bread or matzoh made from one or all of wheat, barley, rye, oats, spelt. It is a mitzvah de-'oraita (Aramaic: דאורייתא), that is written in the Torah (Deuteronomy 8:10). It is a matter of rabbinic dispute whether birkat hamazon must be said after eating certain other bread-like foods such as pizza.[4]

Birkat hamazon is typically read to oneself after ordinary meals and often sung aloud on special occasions such as the Shabbat and festivals. The blessing can be found in almost all prayerbooks and is often printed in a variety of artistic styles in a small booklet called a birchon (or birkon, ברכון) in Hebrew or bencher (or bentcher) in Yiddish. The length of the different Birkat hamazon can vary considerably, from benching under half a minute to more than 5 minutes

Grace After Meals Transliteration

Ba-ruch a-tah A-do-nai, E-lo-hei-nu Me-lech Ha-o-lam, Ha-zan et ha-o-lam ku-lo, b'tu-vo, b'chein b'che-sed uv-ra-cha-mim, hu no-tein le-chem l'chawl ba-sar, ki l'o-lam chas-do. Uv-tu-vo ha-ga-dol i-ma-nu, ta-mid lo cha-seir la-nu, v'al yech-sar la-nu, ma-zon l'o-lam va-ed. Ba-a-vur sh'mo ha-ga-dol, ki hu Eil zan um-far-neis la-kol, u-mei-tiv la-kol, u-mei-chin ma-zon l'chawl b'ri-yo-tav a-sher ba-ra. Ka-a-mur: Po-tei-ach et ya-de-cha, u-mas-bi-a l'chawl chai ra-tson. Ba-ruch a-tah A-do-nai, ha-zan et ha-kol. (A-mein. )

The second benediction is traditionally attributed to Joshua. It is said in appreciation for the Land of Israel:

No-deh l'cha A-do-nai E-lo-hei-nu, al she-hin-chal-ta la-a-vo-tei-nu e-rets chem-dah to-vah ur-cha-vah. V'al she-ho-tsei-ta-nu A-do-nai E-lo-hei-nu mei-e-rets mits-ra-yim, uf-di-ta-nu mi-beit a-va-dim, v'al b'ri-t'cha she-cha-tam-ta biv-sa-rei-nu, v'al to-ra-t'cha she-li-mad-ta-nu, v'al chu-ke-cha she-ho-da-ta-nu, v'al chai-yim chein va-che-sed she-cho-nan-ta-nu, v'al a-chi-lat ma-zon sha-a-tah zan um-far-neis o-ta-nu ta-mid, b'chawl yom uv-chawl eit uv-chawl sha-ah.

On Chanukah and on Purim, an extra paragraph is inserted here.

V'al ha-kol A-do-nai E-lo-hei-nu a-nach-nu mo-dim lach, um-va-r'chim o-tach, yit-ba-reich shim-cha b'fi kawl chai ta-mid l'o-lam va-ed. Ka-ka-tuv: v'a-chal-ta v'sa-va-ta, u-vei-rach-ta et A-do-nai E-lo-he-cha, al ha-a-rets ha-to-vah a-sher na-tan lach. Ba-ruch a-tah A-do-nai, al ha-a-rets v'al ha-ma-zon. ( A-mein. )

The third benediction is traditionally attributed to King David, with later modifications attributed to King Solomon. It is said in appreciation for Jerusalem and the Temple:

Ra-cheim A-do-nai E-lo-hei-nu al Yis-ra-eil a-me-cha, v'al Y'ru-sha-la-yim i-re-cha, v'al Tsi-yon mish-kan k'vo-de-cha, v'al mal-chut beit Da-vid m'shi-che-cha, v'al ha-ba-yit ha-ga-dol v'ha-ka-dosh she-nik-ra shim-cha a-lav. E-lo-hei-nu A-vi-nu r'ei-nu (on Shabbat and festivals substitute: ro-ei-nu) zo-nei-nu par-n'sei-nu v'chal-k'lei-nu v'har-vi-chei-nu, v'har-vach la-nu A-do-nai E-lo-hei-nu m'hei-rah mi-kawl tsa-ro-tei-nu. V'na al tats-ri-chei-nu A-do-nai E-lo-hei-nu, lo li-dei ma-t'nat ba-sar v'dam, v'lo li-dei hal-va-a-tam, ki im l'ya-d'cha ha-m'lei-ah ha-p'tu-chah ha-k'do-shah v'ha-r'cha-vah, she-lo nei-vosh v'lo ni-ka-leim l'o-lam va-ed.

On Shabbat insert: R'tsei v'ha-cha-li-tsei-nu A-do-nai E-lo-hei-nu b'mits-vo-te-cha, uv-mits-vat yom ha-sh'vi-i ha-sha-bat ha-ga-dol v'ha-ka-dosh ha-zeh, ki yom zeh ga-dol v'ka-dosh hu l'fa-ne-cha, lish-bawt bo v'la-nu-ach bo b'a-ha-vah k'mits-vat r'tso-ne-cha, u-vir-tso-n'cha ha-ni-ach la-nu A-do-nai E-lo-hei-nu, she-lo t'hei tsa-rah v'ya-gon va-a-na-chah b'yom m'nu-cha-tei-nu, v'har-ei-nu A-do-nai E-lo-hei-nu b'ne-che-mat Tsi-yon i-re-cha, uv-vin-yan Y'ru-sha-la-yim ir kawd-she-cha, ki a-tah hu ba-al ha-y'shu-ot u-va-al ha-ne-cha-mot.

An extra paragraph is inserted here on Rosh Chodesh, festivals, and Rosh Hashanah.

Uv-nei Y'ru-sha-la-yim ir ha-ko-desh bim-hei-rah v'ya-mei-nu. Ba-ruch a-tah A-do-nai, bo-nei b'ra-cha-mav Y'ru-sha-la-yim. A-mein. ( A-mein. )

Ba-ruch a-tah A-do-nai, E-lo-hei-nu Me-lech Ha-o-lam, ha-Eil a-vi-nu mal-kei-nu a-di-rei-nu bor-ei-nu go-a-lei-nu yots-rei-nu k'do-shei-nu k'dosh Ya-a-kov, ro-ei-nu, ro-ei Yis-ra-eil, ha-me-lech ha-tov v'ha-mei-tiv la-kol, b'chawl yom va-yom hu hei-tiv la-nu, hu mei-tiv la-nu, hu yei-tiv la-nu. Hu g'ma-la-nu, hu gom-lei-nu, hu yig-m'lei-nu la-ad, l'chein ul-che-sed ul-ra-cha-mim ul-re-vach, ha-tsa-lah v'hats-la-chah, b'ra-cha vi-shu-ah, ne-cha-mah par-na-sah v'chal-ka-lah, v'ra-cha-mim v'chai-yim v'sha-lom v'chawl tov, u-mi-kawl tuv l'o-lam al y'chas-rei-nu.

Ha-ra-cha-man, hu yim-loch a-lei-nu l'o-lam va-ed.

Ha-ra-cha-man, hu yit-ba-reich ba-sha-ma-yim u-va-a-rets.

Ha-ra-cha-man, hu yish-ta-bach l'dor do-rim, v'yit-pa-eir ba-nu la-ad ul-nei-tsach n'tsa-chim, v'yit-ha-dar ba-nu la-ad ul-ol-mei o-la-mim.

Ha-ra-cha-man, hu y'far-n'sei-nu b'cha-vod.

Ha-ra-cha-man, hu yish-bor ol hago-yim mei-al tsa-va-rei-nu, v'hu yo-li-chei-nu ko-m'mi-yut l'ar-tsei-nu.

Ha-ra-cha-man, hu yish-lach b'ra-chah m'ru-bah b'-va-yit zeh, v'al shul-chan zeh she-a-chal-nu a-lav.

Ha-ra-cha-man, hu yish-lach la-nu et Ei-li-ya-hu ha-na-vi, za-chur la-tov, vi-va-ser la-nu b'so-rot to-vot, y'shu-ot v'ne-cha-mot.

Ha-ra-cha-man, hu y'va-reich et a-vi mo-ri ba-al ha-ba-yit ha-zeh, v'et i-mi mo-ra-ti ba-a-lat ha-ba-yit ha-zeh, o-tam v'et bei-tam v'et zar-am v'et kawl a-sher la-hem, o-ta-nu v'et kawl a-sher la-nu, k'mo she-berach et a-vo-tei-nu Av-ra-ham Yits-chak v'Ya-a-kov ba-kol mi-kol kol, kein y'va-reich o-ta-nu, ku-la-nu ya-chad, biv-ra-chah sh'lei-mah, v'no-mar a-mein.

Mi-ma-rom y'lam-du a-lav v'-a-lei-nu z'chut, shet-hei l'mish-me-ret sha-lom. V'ni-sa v'ra-chah mei-eit A-do-nai, uts-da-kah mei-E-lo-hei yish-ei-nu, v'nim-tsa chein v'sei-chel tov b'ei-nei E-lo-him v'a-dam.

On Shabbat: Ha-ra-cha-man, hu yan-chi-lei-nu l'yom she-ku-lo Sha-bat um-nu-chah l'chai-yei ha-o-la-mim.

On Rosh Chodesh: Ha-ra-cha-man, hu y'cha-deish a-lei-nu et ha-cho-desh ha-zeh l'to-vah v'liv-ra-chah.

On festivals: Ha-ra-cha-man, hu yan-chi-lei-nu l'yom she-ku-lo tov.

On Rosh Hashanah: Ha-ra-cha-man, hu y'cha-deish a-lei-nu et ha-sha-nah ha-zot l'to-vah v'liv-ra-chah.

On Sukkot: Ha-ra-cha-man, hu ya-kim la-nu et su-kat Da-vid ha-no-fe-let.

Ha-ra-cha-man, hu y'za-kei-nu li-mot ha-ma-shi-ach ul-chai-yei ha-o-lam ha-ba. On ordinary days: Mag-dil On Shabbat, festivals, and days we don’t say Tachanun: Mig-dol y'shu-ot mal-ko v'o-seh che-sed lim-shi-cho, l'Da-vid ul-zar-o ad o-lam. O-seh sha-lom bim-ro-mav, hu ya-a-seh sha-lom a-lei-nu v'al kawl Yis-ra-eil, v'im-ru a-mein.

Y'ru et A-do-nai, k'do-shav, ki ein mach-sor li-rei-av. K'fi-rim ra-shu v'ra-ei-vu, v'dor-shei A-do-nai lo yach-s'ru chawl tov. Ho-du La-do-nai ki tov, ki l'o-lam chas-do. Po-tei-ach et ya-de-cha, u-mas-bi-a l'chawl chai ra-tson. Ba-ruch ha-ge-ver a-sher yiv-tach ba-do-nai, v'ha-yah A-do-nai miv-ta-cho.

ברכה מעין שלוש ספרדי | ברכת המזון

ברכה מעין שלוש ספרדי / עדות המזרח

ברכה מעין שלוש. על חמשת מיני דגן שאינם 'לחם' מוגדים כ- פת הבאה בכיסנין, כגון עוגות, עוגיות, (עין עוד כללים בהלכות שולחן ערוך), ועל פירות משבעת המינים, ועל היין - מברך ברכה מעין שלוש והיא נקראת כך משום שהיא ברכה אחת הכוללת בה שלוש ברכות כעין ברכת המזון שהן מן התורה. לכתחילה יש להחמיר בברכה מעין שלוש כמו כל הלכות ברכת המזון, ועיין עוד בהלכות קיצור שו"ע).

ברכה מעין שלוש

בָּרוּךְ אַתָּה יְהֹוָה, אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם
אם אכל מזונות יאמר אם שתה יין יאמר פירות משבעת מינים
עַל הַמִּחְיָה וְעַל הַכַּלְכָּלָה עַל הַגֶּפֶן וְעַל פְּרִי הַגֶּפֶן עַל הָעֵץ וְעַל פְּרִי הָעֵץ
וְעַל תְּנוּבַת הַשָּׂדֶה וְעַל אֶרֶץ חֶמְדָּה טוֹבָה וּרְחָבָה שֶׁרָצִיתָ וְהִנְחַלְתָּ לַאֲבוֹתֵינוּ, לֶאֱכוֹל מִפִּרְיָהּ וְלִשְׂבּוֹעַ מִטּוּבָהּ. רַחֵם יְהֹוָה אֱלֹהֵינוּ עָלֵינוּ וְעַל יִשְׂרָאֵל עַמָּךְ וְעַל יְרוּשָׁלַיִם עִירָךְ וְעַל הַר צִיּוֹן מִשְׁכַּן כְּבוֹדָךְ. וְעַל מִזְבָּחָךְ. וְעַל הֵיכָלָךְ. וּבְנֵה יְרוּשָׁלַיִם עִיר הַקֹּדֶשׁ בִּמְהֵרָה בְיָמֵינוּ. וְהַעֲלֵנוּ לְתוֹכָהּ. וְשַׂמְּחֵנוּ בְּבִנְיָנָהּ וּנְבָרְכָךְ עָלֶיהָ בִּקְדֻשָּׁה וּבְטָהֳרָה: בשבת מוסיף – וּרְצֵה וְהַחֲלִיצֵנוּ בְּיוֹם הַשַּׁבָּת הַזֶּה: בראש חודש – וְזָכְרֵנוּ לְטוֹבָה בְּיוֹם רֹאשׁ חֹדֶשׁ הַזֶּה: בראש השנה – וְזָכְרֵנוּ לְטוֹבָה בְּיוֹם הַזִּכָּרוֹן הַזֶּה: ביום טוב ובחול המועד – וְשַׂמְּחֵנוּ בְּיוֹם:
בפסח בשבועות בסוכות בשמיני עצרת
חַג הַמַּצּוֹת חַג הַשָּׁבוּעוֹת חַג הַסֻּכּוֹת  שְׁמִינִי חַג עֲצֶרֶת
הַזֶּה. בְּיוֹם (ביום טוב – טוֹב) מִקְרָא קֹדֶשׁ הַזֶּה: כִּי אַתָּה טוֹב וּמֵטִיב לַכֹּל וְנוֹדֶה לְךָ יְהֹוָה אֱלֹהֵינוּ עַל הָאָרֶץ:
על מיני מזונות: על גפן / יין: על פירות משבעת המינים:
וְעַל הַמִּחְיָה וְעַל הַכַּלְכָּלָה: וְעַל פְּרִי הַגֶּפֶן: וְעַל הַפֵּרוֹת:
על של ארץ ישראל אומר על של ארץ ישראל אומר על של ארץ ישראל אומר
וְעַל מִחְיָתָהּ וְעַל כַּלְכָּלָתָהּ: וְעַל פְּרִי גַּפְנָהּ: וְעַל פֵּרוֹתֶיהָ:
בָּרוּךְ אַתָּה יְהוָה, עַל הָאָרֶץ
וְעַל הַמִּחְיָה וְעַל הַכַּלְכָּלָה: וְעַל פְּרִי הַגֶּפֶן: וְעַל הַפֵּרוֹת:
של ארץ ישראל של ארץ ישראל של ארץ ישראל
וְעַל מִחְיָתָהּ וְעַל כַּלְכָּלָתָהּ: וְעַל פְּרִי גַּפְנָהּ: וְעַל פֵּרוֹתֶיהָ:

ברכת מעין שלוש | ברכת המזון

ברכת מעין שלוש

יש ללחוץ על כפתור העריכה כדי לשנות את הטקסט הזה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי צש בליא, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.

ברכה מעין שלוש. מי שאכל כזית, חמשת מיני דגן שאינם 'לחם' ומוגדים כ- פת הבאה בכיסנין, כגון עוגות ועוגיות וכד', ועל פירות משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל (ענבים, תאנים,רימונים, זיתים ותמרים), ואו שתה רביעית יין.

מברך ברכה מעין שלוש. והיא נקראת כך משום שהיא ברכה אחת הכוללת בה שלוש ברכות כעין ברכת המזון שהן מן התורה. לכתחילה יש להחמיר בברכה מעין שלוש כמו כל הלכות ברכת המזון, ועיין עוד בהלכות קיצור שו"ע).

ברכה מעין שלוש

בָּרוּךְ אַתָּה יי, אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם,

על מזונות:

עַל הַמִּחְיָה וְעַל הַכַּלְכָּלָה

על היין:

עַל הַגֶּפֶן וְעַל פְּרִי הַגֶּפֶן

על שבעת המינים:

עַל הָעֵץ וְעַל פְּרִי הָעֵץ

וְעַל תְּנוּבַת הַשָּׂדֶה וְעַל אֶרֶץ חֶמְדָּה טוֹבָה וּרְחָבָה שֶׁרָצִיתָ וְהִנְחַלְתָּ לַאֲבוֹתֵינוּ לֶאֱכוֹל מִפִּרְיָהּ וְלִשְׂבּוֹעַ מִטּוּבָהּ.

רַחֵם נָא י"י אֱלֹהֵינוּ עַל יִשְׂרָאֵל עַמֶּךָ וְעַל יְרוּשָׁלַיִם עִירֶךָ וְעַל צִיּוֹן מִשְׁכַּן כְּבוֹדֶךָ, וְעַל מִזְבְּחֶךָ, וְעַל הֵיכָלֶךָ.

וּבְנֵה יְרוּשָׁלַיִם עִיר הַקּדֶשׁ בִּמְהֵרָה בְיָמֵינוּ. וְהַעֲלֵנוּ לְתוֹכָהּ וְשַׂמְּחֵנוּ בְּבִנְיָנָהּ, וְנֹאכַל מִפִּרְיָּהּ וְנִשְׂבַּע מִטּוּבָהּ וּנְבָרֶכְךָ עָלֶיהָ בִּקְדֻשָּׁה וּבְטָהֳרָה.

בשבת מוסיף – וּרְצֵה וְהַחֲלִיצֵנוּ בְּיוֹם הַשַּׁבָּת הַזֶּה:
בראש חודש – וְזָכְרֵנוּ לְטוֹבָה בְּיוֹם רֹאשׁ חֹדֶשׁ הַזֶּה:
בראש השנה – וְזָכְרֵנוּ לְטוֹבָה בְּיוֹם הַזִּכָּרוֹן הַזֶּה:
ביום טוב ובחול המועד – וְשַׂמְּחֵנוּ בְּיוֹם חַג (פלוני) הַזֶּה:

כִּי אַתָּה י"י טוֹב וּמֵטִיב לַכּל וְנוֹדֶה לְּךָ עַל הָאָרֶץ

על מזונות:

וְעַל הַמִּחְיָה.

על היין:

וְעַל פְּרִי הַגֶּפֶן.

על שבעת המינים :

וְעַל הַפֵּרוֹת.

בָּרוּךְ אַתָּה י"י, עַל הָאָרֶץ 

על מזונות:

וְעַל הַמִּחְיָה וְעַל הַכַּלְכָּלָה:

על היין :

וְעַל פְּרִי הַגֶּפֶן *.

על שבעת המינים :

וְעַל הַפֵּרוֹת *.

* על היין שגדל בארץ ישראל : וְעַל פְּרִי גַפְנָהּ.
* על פירות משבעת המינים שגדלו בארץ ישראל : וְעַל פֵּרוֹתֶיהָ.

ברכת מעין שלש נוסח אשכנז

ברכת מעין שלש נוסח אשכנז

בָּרוּךְ אַתָּה יי, אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, על חמשת מיני דגן: עַל הַמִּחְיָה וְעַל הַכַּלְכָּלָה על היין: עַל הַגֶּפֶן וְעַל פְּרִי הַגֶּפֶן על פירות משבעת המינים: עַל הָעֵץ וְעַל פְּרִי הָעֵץ וְעַל תְּנוּבַת הַשָּׂדֶה וְעַל אֶרֶץ חֶמְדָּה טוֹבָה וּרְחָבָה שֶׁרָצִיתָ וְהִנְחַלְתָּ לַאֲבוֹתֵינוּ לֶאֱכוֹל מִפִּרְיָהּ וְלִשְׂבּוֹעַ מִטּוּבָהּ. רַחֵם (נָא) יי אֱלֹהֵינוּ עַל יִשְׂרָאֵל עַמֶּךָ וְעַל יְרוּשָׁלַיִם עִירֶךָ וְעַל צִיּוֹן מִשְׁכַּן כְּבוֹדֶךָ, וְעַל מִזְבְּחֶךָ, וְעַל הֵיכָלֶךָ. וּבְנֵה יְרוּשָׁלַיִם עִיר הַקּדֶשׁ בִּמְהֵרָה בְיָמֵינוּ. וְהַעֲלֵנוּ לְתוֹכָהּ וְשַׂמְּחֵנוּ בְּבִנְיָנָהּ, וְנֹאכַל מִפִּרְיָּהּ וְנִשְׂבַּע מִטּוּבָהּ וּנְבָרֶכְךָ עָלֶיהָ בִּקְדֻשָּׁה וּבְטָהֳרָה. כִּי אַתָּה יי טוֹב וּמֵטִיב לַכּל וְנוֹדֶה לְּךָ עַל הָאָרֶץ על חמשת מיני דגן: וְעַל הַמִּחְיָה על היין: וְעַל פְּרִי גַפְנָהּ. על פירות משבעת המינים: וְעַל פֵּרוֹתֶיהָ בָּרוּךְ אַתָּה ד', עַל הָאָרֶץ על חמשת מיני דגן: וְעַל הַמִּחְיָה (וי"א גם וְעַל הַכַּלְכָּלָה). על היין: וְעַל פְּרִי גַפְנָהּ. על פירות משבעת המינים: וְעַל פֵּרוֹתֶיהָ.